Be Alert

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

Bij de zesde staatshervorming is de veiligheidsarchitectuur van het Brussels Gewest grondig hertekend. De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal / lokaal) maar heeft als voornaamste gevolg dat het Brussels Gewest zware verantwoordelijkheden toegewezen krijgt inzake preventie en veiligheid.

Voor de concrete uitvoering van deze opdrachten heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven te roepen : Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) is opgericht bij ordonnantie van 28 mei 2015 (bekendmaking in het BS 10.06.2015).

Op gewestelijk niveau beoogt de oprichting van BPV de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal beheer van de veiligheid in Brussel en de uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid dat zijn grondslag vindt in gedecentreerde federale bevoegdheden en federale bevoegdheden tegelijk.

BPV vervult een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op schaal van het Gewest : de instelling zorgt voor samenhang en complementariteit door hen samen te brengen binnen werkgebieden als civiel crisisbeheer (politiezones en civiele veiligheidsdiensten), ondersteuning van de politieopleiding (Actiris, VDAB, Bruxelles formation) en videobescherming (politiezones, MIVB, Mobiris, CIBG).

De werking van de instelling omhelst zowel preventie als de aanpak van de meest uiteenlopende veiligheidskwesties die verband houden met ruimtelijke ordening, mobiliteit of andere beleidsgebieden en een weerslag hebben op de veiligheid en op het veiligheidsgevoel in het Brussels Gewest.

Nuttige links

 • U vindt alle thematieken in de vorm van fiches met de voorgestelde strategie en maatregelen en met het laatste nieuws over dit plan terug op de website www.veiligheid.brussels

Leidend ambtenaar

BPV staat onder het rechtstreeks gezag van de Minister-President. Het dagelijks beheer wordt verzorgd door een leidend ambtenaar en een adjunct-leidend ambtenaar, aangesteld door de Regering. Dit zijn mandaathouders die ondersteuning moeten bieden aan de overheid van de instelling en haar beslissingen uitvoeren.

Als instelling waarin heel het betrokken beleid is samengebracht, staat Brussel Preventie & Veiligheid in voor het opstellen van het Globaal veiligheids- en Preventieplan (GVPP), verzorgt het de coördinatie van de uitvoering hiervan en rapporteert het de uitgevoerde maatregelen aan de bevoegde overheid.

Hoge ambtenaar

Hoge ambtenaar photo

De hervorming leidt er eveneens toe dat de gouverneursfunctie wordt vervangen door een «Hoge ambtenaar».

Deze oefent de opdrachten die hem zijn toevertrouwd bij het Aanstellingsbesluit van de Regering, bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet volledig zelfstandig en enkel onder zijn eigen verantwoordelijkheid uit.

Om verder te lezen: Ordonnantie tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht (28 mei 2015)

Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV) is een directie van BPV die zich binnen het veiligheidsbeleid toelegt op de coördinatie van het observeren en registreren van criminaliteit.

Het heeft als doel meer kennis te verwerven over de veiligheid en het onveiligheidsgevoel om het gewestelijk en het lokaal preventiebeleid snel te kunnen aanpassen en heroriënteren, onder meer door :

 1. de opvolging en de evaluatie van het gewestelijk beleid inzake preventie en veiligheid, meer bepaald de voorzieningen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals de lokale buurt- en preventieplannen waarop ook het Bestuur Plaatselijke Besturen werkt;
 2. de evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid op basis van gedepersonaliseerde en gevalideerde informatie die afkomstig is van het lokale, gewestelijke en federale niveau. Die evaluatie gebeurt op basis van statistieken en van elke andere beschikbare bron die het Observatorium verzameld heeft en geïntegreerd onder de vorm van analyses;
 3. de opmaak van een jaarverslag gericht aan de Regering;
 4. de uitwerking, ter attentie van de Brusselse regering, van een project van gewestelijk en jaarlijks actieprogramma dat kadert in een meerjarendimensie en dat met name de thema’s dekt die bepaald zijn in het Brussels Buurt- en Preventieplan;
 5. de formulering van adviezen en van aanbevelingen op eigen initiatief of op vraag van de Regering;
 6. de uitvoering van thematische onderzoeken en studies op verzoek, hetzij :
  • van de Regering;
  • van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
  • van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor het toezicht op de plaatselijke besturen;
  • van andere instellingen of organen die door de Regering zijn aangewezen.
Het BOPV draagt bij tot :
 • de omschrijving van oriënteringen, doelstellingen en actieplannen van Brussel Preventie & Veiligheid. Het verzamelt nuttige informatie voor het preventie- en veiligheidsbeleid, het draagt bij tot de uitwerking en staat in voor de monitoring van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan en van de hieraan verbonden actieplannen zoals het Brussels Preventie- en Buurtplan ;
 • de uitwerking van analyses en aanbevelingen en de voorbereiding van beleid en regelgeving,
 • de uitvoering van het beleid, de opvolging van de begrotingen bestemd voor preventie en veiligheid ; het staat daarmee in voor de opvolging, de controle en de evaluatie van gesubsidieerde maatregelen.

Het BOPV bestaat momenteel uit twee cellen : de Cel Analyse en de Cel Plannen/Programma’s.

De Cel Analyse draagt bij tot de ontwikkeling van de deskundigheid van BPV als referentiecentrum en als instrument waarmee het gewestelijk beleid rond preventie en veiligheid gestuurd en aangepast kan worden.

Ze verzamelt en analyseert gegevens, statistieken, studies en andere nuttige informatie, zowel van kwalitatieve als van kwantitatieve aard. Ze bouwt eigen gegevensbanken en organiseert werkgroepen, colloquia, forums en professionele netwerken of neemt hieraan deel.

Plannen en Programma's

Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP)

Het Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP), dat integraal deel uitmaakt van het GPVP en dat aanzienlijk versterkt is door het Gewest om het voortbestaan van de lopende projecten en een afstemming op intergemeentelijke projecten te garanderen. Er wordt een vierjaarlijkse projectoproep voor een bedrag van meer dan 125 miljoen euro aan de Brusselse gemeenten gericht voor de ontwikkeling van projecten rond vijf assen:
 1. De preventie van polarisering alsook de preventie en bestrijding van radicalisering;
 2. De zichtbare en geruststellende aanwezigheid in openbare ruimtes, o.m. in het openbaar vervoer;
 3. De conflictbemiddeling in openbare ruimtes;
 4. De bestrijding van schoolverzuim;
 5. De preventie en de bestrijding van verslavingen.
Het Gewest wil ook positieve en inclusieve alternatieven promoten om deze fenomenen te bestrijden. Het sociopreventief luik zal voornamelijk worden gesteund via het Brusselse Buurt- en Preventieplan (BBPP) en de gewestelijke platformen. Het BBPP omvat met name de ontwikkeling van projecten om begeleiding te bieden aan de beroepsmensen en in fine de burgers die ermee geconfronteerd worden of erbij betrokken raken, waar ze zich ook bevinden in het dynamische radicaliseringsproces. Het kan dus gaan om opleidings- of sensibiliseringsprojecten (voor beroepsmensen of het grote publiek), de ontwikkeling van instrumenten voor een betere analyse of de opsporing van het fenomeen of om projecten voor de collectieve of individuele opvolging van de betrokken personen. Deze acties kunnen tot doel hebben:
 1. Gerichte primaire preventie (bijvoorbeeld: het bouwen van een positieve identiteit voor een groep die mogelijk vatbaar is voor radicalisering, weerbaarheid tegen samenzweringstheorieën voor hetzelfde type doelgroep...);
 2. Secundaire preventie (bijvoorbeeld: systeem voor de opsporing en opvolging van personen die al aan het radicaliseren zijn, inzetten van sociopreventieve actoren in de zones die bekend staan als rekruteringsbodem…);
 3. Tertiaire preventie, ofwel de curatieve opvolging en resocialisering (bijvoorbeeld: opvolging en begeleiding van gevallen die al verder gevorderd zijn in het radicaliseringsproces, zoals teruggekeerde Syriëstrijders1).

1Zonder rechterlijk bevel.

De coördinatie tussen deze acties en de versterking van de territoriale verankering verloopt via twee platformen.

 1. Het platform radicalisme verenigt de gemeentelijke preventieambtenaren (of andere vertegenwoordigers die zijn aangesteld door de gemeenten) en de contactpersonen radicalisme van de politiezones en de directeur-coördinator van Brussel. De doelstellingen van dit platform zijn:
  • Een zeer gerichte opleiding bieden die is afgestemd op de behoeften van de deelnemers (bijvoorbeeld : deskundigheid op het gebied van sektarische groeperingen, geostrategische stand van zaken, propagandamiddelen, beroepsgeheim, psychosociale begeleiding aan rechtsonderhorigen…);
  • De middelen en perspectieven die beschikbaar zijn of ontwikkeld worden, voorstel;
  • Een ruimte creëren voor de uitwisseling van goede praktijken en discussies tussen de lokale praktijkmensen (gemeente/politie). Dat wordt de eerste kring op gewestelijk niveau die zorgt voor coördinatie en contacten tussen mensen die actief zijn in de veiligheid en de gemeente.
 2. Het verenigingsplatform is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen die steun genieten van het Gewest. Ze komen viermaandelijks samen onder auspiciën van BPV in het kader van evaluatie-, opleidings- en coördinatieactiviteiten. De verenigingen van dit platform zijn actief op vele gebieden (individuele en/of collectieve begeleiding, ontwikkeling van instrumenten, opleidingen, adviesverlening) en hun acties beogen burgers die direct of indirect betrokken zijn bij het fenomeen radicalisering, in iedere fase van het proces. Het platform beoogt de opleiding van deelnemers, de ontwikkeling van instrumenten (met name voor de gemeentelijke actoren) en het creëren van synergie-effecten voor een betere territoriale verankering.
  Het verenigingsplatform heeft banden met het gewestelijke platform radicalisme om twee redenen: voor de opleiding van de actoren van de verenigingen en voor het voorstellen aan de politiezones en gemeenten van de instrumenten en projecten die de verenigingen ontwikkeld hebben.

Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen (GSVB)

In haar strategische nota betreffende de uitoefening van Brusselse gewestelijke bevoegdheden rond preventie en veiligheid van 28/4/2016, heeft de Brusselse regering besloten om een geïntegreerde School voor Veiligheidsberoepen, preventie en noodverlening op te richten. Deze gewestelijke school zal de huidige bestaande opleidingsstructuren groeperen: de politieschool (GIP), Opleidingscentrum van de Brandweer Brussel (Fireschool), Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening (IODMH), de gewestelijke school voor openbaar bestuur (veiligheid en preventie van GSOB).

Om de goodwill van de Brusselse regering te weerspiegelen en om een meerwaarde te geven aan de bestaande scholen, zijn de eerste taken van de geïntegreerde Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen, preventie en noodverlening (GSV) de volgende:

 • een geïntegreerde en multidisciplinaire visie van openbare veiligheid in ruime zin nastreven, te beginnen met een overzicht van alle beroepen (functies) bestaande binnen de openbare Brusselse diensten;
 • de verschillende scholen ondersteunen door de mutualisering van gemeenschappelijke processen (meer bepaald, pedagogische cel, PLIF);
 • scholen ondersteunen door een gezamenlijke en multidisciplinaire infrastructuur ter beschikking te stellen, waarmee de lerenden worden opgevangen en waardoor geïntegreerde en/of specifieke oefeningen voor elke discipline kunnen worden aangereikt;
 • de aanwerving bevorderen en ervoor zorgen dat mensen uit de regio aan de slag blijven binnen de Brusselse overheidsdiensten die deel uitmaken van de beroepen rond openbare veiligheid (waarvan prioritair de geïntegreerde politie) en dat onder naleving van de federale regels rond aanwerving en statuten (indien van toepassing);
 • kennis en infrastructuur ter beschikking stellen van de openbare of zelfs private organisaties voor zoverre hun activiteiten compatibel zijn met de opdrachten van de school.

De concretisering van dit ambitieus project is volop bezig en vertaalt zich in de invoering van verschillende interdisciplinaire werkgroepen. Er werden al verschillende stappen ondernomen waaronder de keuze van een gezamenlijke infrastructuur waarmee de verschillende disciplines binnen eenzelfde site gegroepeerd kunnen worden en er dus meer synergie kan ontstaan tussen de scholen; de besprekingen rond de juridische structuur gaan vooruit; er werd een kadaster van de betroffen beroepen opgesteld; er worden bijkomende interdisciplinaire opleidingen voorzien rond eind 2017, enz.

Om de evolutie op te volgen, zullen wij de informatie rond deze toekomstige multidisciplinaire Brusselse school zeker updaten.

Linken naar de verschillende scholen:

Presentatie in het Brussels Parlement 21-02-2017:

Logo ERAP-GSOB
Logo ERIP
Logo IFAMU
Logo SIAMU

Het Geïntegreerd Crisis – en Communicatiecentrum

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 5 maart 2015 en aansluitend op 27 april 2016 beslist om een Geïntegreerd Crisis - en Communicatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te richten.

Deze beslissingen zijn vervat in het recent gecommuniceerde Globaal Veiligheids- en Preventie Plan (GVPP) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het nieuwe Crisiscentrum zal door de verschillende veiligheidsoperatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt worden in verschillende situaties.
 • Enerzijds zal het Crisiscentrum gebruikt worden om zgn. “geplande evenementen” te coördineren en te beheren en dit in de ruime betekenis van het woord zoals betogingen.
 • Het Crisiscentrum zal ook gebruikt worden om situaties te coördineren en te beheren zoals die gedefinieerd zijn in het kader van de verschillende nood- en urgentieplannen, en dit onder de coördinatie van de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Tenslotte zal het Crisiscentrum (op verzoek) ter beschikking gesteld worden van Brusselse instellingen en - overheden die nood hebben aan een geschikte infrastructuur om aan bepaalde en specifieke situaties het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor incidenten in het openbaar vervoer te Brussel, of voorvallen in de Brusselse tunnels of parken, of voor andere gebeurtenissen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Civiele Veiligheid & Noodplanning

Brandweer, Dringende Medische Hulp, het Rode-Kruis, Politie, Leger, Civiele Bescherming … Allemaal brengen ze hun hun expertise, hun know-how en enthousiasme het hele jaar lang.

Samen zijn ze zo georganiseerd dat ze het hoofd kunnen bieden aan kleine en grote incidenten. En dit dankzij gezamenlijk overleg, de aanwezigheid van hulpverleners en verzorgingsposten, een aangepaste omkadering, de verdeling van drinkwater...

Dankzij de noodplanning die door de lokale overheden en de Hoge Ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie bij Brussel Preventie & Veiligheid gecoördineerd wordt, bestaat de dagelijkse voorbereiding daarnaast ook uit:

 • noodplannen, die onder meer actiefiches bevatten voor elke situatie,
 • preventieve maatregelen tijdens grote evenementen,
 • oefeningen, waarbij de verschillende partners de bestaande procedures testen en hun samenwerking verder afstemmen…

Ga naar scv@bpv.brussels voor meer informatie!

Nuttige links

Dienst Wapens

U wenst een vuurwapen te kopen ?

De Dienst Wapens van de Brusselse agglomeratie is bevoegd voor elk type dossier « wapens » van de particulieren die in Brussel wonen.

Te downloaden documenten :

Contacten :

 • telefoon : 02/507.99.11
 • fax : 02/507.99.33
 • e-mail : armes.wapens@bps.brussels
 • openingsuren : de dienst wapens is elke werkdag van 9u tot 12u telefonisch bereikbaar en is uitsluitend op afspraak bereikbaar op dinsdag van 14u tot 16u en op donderdag van 9u tot 12u.

Dienst Paspoorten

 • Gewone paspoorten voor bepaalde Belgen die zijn ingeschreven op een Belgische diplomatieke post in het Buitenlands (en wiens recentste woonplaats in België zich in één van de 19 gemeenten van Brussels Hoofdstad bevond).
 • Reisdocumenten voor erkende vluchtelingen, staatlozen of buitenlanders die gevestigd zijn in één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Adres:
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Tel: 02/518 30 70

Openingsuren:

 • Loket van 8u30 tot 12u, van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen
 • Inlichtingen per telefoon van 8u30 tot 16u, van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen

Nieuwslijn

Op deze Nieuwslijn vindt u alle nuttige informatie bij crisissen.

Contacten

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
de Ligne straat 40
1000 Brussel
Tel : 02/507.99.11
Fax : 02/507.99.33

Voor alle informaties : info@bpv.brussels