Brussels Capital Region
Back to publications

Cahier van het Observatorium n°3 - Resultaten van de gewestelijke veiligheidsenquête 2019

15 januari 2021

Ondernemingen spelen een primordiale rol in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze ondersteunen de economie met jobs, goederen en diensten en dragen bij aan de levenskwaliteit en het welzijn. Het is dus van essentieel belang om dieper in te gaan op de criminaliteit waarvan ze slachtoffer worden. Die heeft immers andere eigenschappen dan de criminaliteit ten aanzien van natuurlijke personen. Denk aan de modi operandi, de aard van het geweld of de omvang van de schade. De gewestelijke veiligheidsenquête die in 2019 door BPV werd uitgevoerd, laat voor het eerst toe een beeld te vormen van de veiligheid op het niveau van ondernemingen. Doel van deze eerste editie? Inzicht verwerven in de veiligheidsperceptie van de bedrijven in het Gewest, het slachtofferschap van bedrijven en de gevolgen ervan kenschetsen en peilen naar de ingezette preventiemaatregelen. Er werden 800 telefonische enquêtes afgenomen. Die werden opgedeeld in twee even grote steekproeven met natuurlijke personen (NP) enerzijds en rechtspersonen (RP) anderzijds. 


We onderstrepen eerst en vooral de hoge tevredenheidsgraad wat betreft de veiligheid in de eigen wijk (61% van de NP en 66% van de RP zijn tevreden of zeer tevreden). Daarnaast is er een heel sterk veiligheidsgevoel: 73% van de NP en 71% van de RP voelen zich zelden of nooit onveilig.
Toch zien we dat het slachtofferschap bij bedrijven veel voorkomt (83% van de NP en 89% van de RP werden in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête het slachtoffer van ten minste één feit) en bovendien een meervoudig karakter heeft (66% van de NP en 75% van de RP werden in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête het slachtoffer van ten minste twee verschillende feiten). Kenmerkend is het belang van diverse onbetamelijke handelingen: sluikstorten, verbale agressie/verbaal geweld en ander storend gedrag zijn de meest voorkomende feiten van slachtofferschap. Naast deze verschijnselen is ook de vastgoedcriminaliteit wijdverbreid en komt ze in vele vormen voor. Veel bedrijven verklaarden namelijk dat ze geconfronteerd werden met beschadigingen van eigendom (29% NP; 40% RP), hacking/phishing (27% NP; 32% RP) of diefstal van goederen (21% NP; 32% RP).


Wat de preventiemaatregelen betreft, tekenen we op dat ongeveer een onderneming op twee (45% NP; 54% RP) haar beschermingsniveau als hoog of zeer hoog beoordeelt. 30% van de NP en 18% van de RP geven aan dat ze geen enkele veiligheidsmaatregel hebben getroffen. De andere bedrijven voorzien vooral elektronische en mechanische beschermingsmiddelen. Om de veiligheid binnen het Gewest te versterken, pleiten bedrijven vooral voor een grotere zichtbare aanwezigheid van de ordediensten. Ook het gebruik van bewakingscamera's in de openbare ruimte is een gewenste maatregel. 

Uit de gedetailleerde resultaten in dit cahier blijkt ook dat er sectorale en territoriale verschillen bestaan. De antwoorden op de criminaliteitsverschijnselen moeten in het veld dan ook worden aangepast aan de verschillende realiteiten van de beroepsbeoefenaars in het Gewest.