Brussels Capital Region
Terug naar transversale doelstellingen

De begeleiding van slachtoffers en daders versterken

De opvang en de begeleiding van de slachtoffers zijn transversale thema’s die al in heel wat domeinen aanwezig zijn. Het informeren van de burger over de bestaande diensten is essentieel voor een concrete uitoefening van de individuele rechten en om de opvang van de slachtoffers te garanderen. Op het vlak van toegankelijkheid van die diensten moet rekening worden gehouden met het publiek en met hun eventuele kwetsbaarheid tijdens het doorlopen van alle stappen. De bevoegde opleidingsinstanties moeten bijzondere aandacht besteden aan de opleiding ter zake en de verspreiding van goede praktijken (bv. slecht nieuws brengen). Er gaat ook bijzondere aandacht naar communicatieprotocols voor crisissituaties, in het bijzonder bij incidenten met ordediensten, met ernstige gewonden of dodelijke afloop. Betrokkenen worden duidelijk geïnformeerd en krijgen informatie over psychologische bijstand, klachtenprocedures,… 

Ook de begeleiding van de daders overkoepelt verschillende thema’s, zowel wat betreft de monitoring door de strafinrichtingen, de herinschakeling na de strafuitvoering als de psychosociale begeleiding na het plegen van een misdrijf. 

Deze transversale opdracht stelt via intersectorale samenwerkingsprojecten een gemeenschappelijke aanpak voor aan de verschillende actoren op basis van volgende krachtlijnen: 


• De burger informeren over de bestaande diensten 
• De toegankelijkheid van deze diensten en ze afstemmen op de behoeften van de slachtoffers 
• De opleiding en verspreiding van goede praktijken 
• De coördinatie van de diensten 
• De behandeling, begeleiding en herinschakeling van de daders

Verwezenlijkingen