Brussels Capital Region

De geïntegreerde veiligheidsaanpak

De geïntegreerde veiligheidsaanpak bestaat erin het meest geschikte en doeltreffende antwoord te bieden op problemen waarmee besturen geconfronteerd worden. De mobilisering en de samenwerking tussen de gerechtelijke overheden, administratieve overheden, sociale, economische en fiscale diensten staan hierbij centraal. De aanpak beperkt zich dus niet tot de traditionele veiligheidsactoren zoals politie en justitie. Het is de bedoeling synergiën te creëren tussen de verschillende partners van de veiligheidsketen. Verschijnselen worden tijdens hun volledige cyclus (preventie-reactie-opvolging) op overkoepelende wijze aangepakt, met inachtneming van de voorrechten en doelstellingen van alle actoren. 

Enkele concrete acties:

  • BPV ontwikkelt het concept Security by design voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat over de integratie van preventie- en veiligheidsmaatregelen voorafgaand aan inrichtingswerken van de openbare ruimte. Aan de basis liggen een multidisciplinaire aanpak en aandacht voor een evenwicht met andere belangrijke parameters zoals toegankelijkheid en leefbaarheid. Verschillende Brusselse en (inter)nationale experts komen regelmatig samen rond veiligheids-, stedenbouwkundige en mobiliteitskwesties. 
  • De prijs David Yansenne bekroont ieder jaar projecten die passen in een overkoepelend en geïntegreerd gewestelijk beleid waarbij alle actoren van het Gewest betrokken zijn: burgers, verenigingen, gemeentediensten voor preventie en jongeren, politiediensten en gewestelijke diensten.
  • BPV beheert de subsidies voor verenigingen die actief zijn in de gewestelijke preventie- en veiligheidsketen. BPV wil via haar projectoproepen de partnerschappen tussen het verenigingsleven en de andere betrokken actoren bevorderen (plaatselijke besturen, administraties, diensten en ambtenaren van preventie, gemeenschapswachten, actoren uit het maatschappelijk middenveld, politie en justitie) en de volledige veiligheidsketen mobiliseren om samen te werken. Van bij de preventie tot aan de reactie, met de garantie van de uitoefening van de individuele vrijheden en de sociale cohesie als doel.
  • BPV publiceerde een praktische gids voor de Brusselse gemeenten met de bestuurlijke maatregelen (lokaal en gewestelijk) ter bestrijding en preventie van radicalisering.