Brussels Capital Region
Terug naar pers

Het Brussels Crisiscentrum operationeel voor zijn eerste oudejaarsnacht

31 december 2020

Brussel, donderdag 31 december 2020 
 
Het Brussels Gewestelijk Crisiscentrum dat in september is ingehuldigd, zet op deze 31 december 2020 zijn multidisciplinaire structuur en een volledig operationeel commandocentrum in voor zijn eerste oudejaarsnacht. Het wordt op meerdere vlakken een primeur omdat het ook de eerste keer is dat de jaarwende gevierd wordt in de context van een zware gezondheidscrisis, met alle bijkomende vereisten die daaraan verbonden zijn. 
 
« Dit jaar hebben we eens te meer zware inspanningen geleverd om ons Gewest nog veiliger te maken. Met de oplevering van het Gewestelijk Crisiscentrum wil het Gewest definitief vorm geven aan zijn coördinerende opdracht bij de openbare ordehandhaving waarvoor het bevoegd is. Deze wordt dit jaar bovendien bemoeilijkt door de zware gezondheidscrisis die wij doormaken zodat ook alle maatregelen die daartoe beslist zijn, onmiddellijk nageleefd moeten worden. De opening van dit crisiscentrum bewijst in de huidige omstandigheden, maar ook later bij grote evenementen op het Brussels gewestelijk grondgebied, hoezeer ons Gewest en alle betrokken partners inzetten op de handhaving van de veiligheid voor de Brusselse burgers. “, aldus Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Viviane Scholliers Ndaya, Hoge Ambtenaar, sluit zich hierbij aan: « Er is een multidisciplinair toezicht voorzien voor de overgang naar het nieuwe jaar dat bestaat uit vertegenwoordigers van de interventie- en hulpdiensten zoals de Brandweer, de Federale Gezondheidsinspectie en de MIVB. Ik breng deze samen in het nieuw Gewestelijk Crisiscentrum, een technisch en functioneel performante infrastructuur die een optimale communicatiecontext biedt. Dit toezicht heeft zoals de vorige jaren als doel ondersteuning te bieden aan het politiewerk en een gecoördineerde interventie van de verschillende diensten mogelijk te maken als zich een incident zou voordoen. »

Michel Goovaerts, de Korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene en gold commander van de politiestructuur, heeft alvast een woord van dank voor het personeel dat wordt ingezet voor de veiligheid op oudejaarsnacht maar ook voor de courante opdrachten. De gezamenlijke inspanningen van alle betrokken diensten, ongeacht of deze zichtbaar politiewerk verrichten of niet, zorgen ervoor dat de overgang naar het nieuwe jaar sereen, veilig en in alle rust kan verlopen. En hij verduidelijkt: “ Ik ben er mij van bewust dat het een bijzonder veeleisende editie wordt. Ik wijs dan ook op de kwaliteit en de professionele aanpak in het optreden van de politiemensen, en dat zowel bij de lokale Brusselse zones als bij de federale politie en ik dank hen voor de energie en het doorzettingsvermogen waarvan zij blijk geven om zo snel als mogelijk te kunnen terugkeren naar een normaal leven.” 
 
Een crisisbeheersingsmodel waarin de strategische besluitvorming gevoed wordt door operationele informatie.  
 
Er liggen twee denkpatronen aan de basis van de uitbouw van de infrastructuur en de inrichting van het Brussels Crisiscentrum. Eerst en vooral is een multidisciplinaire aanpak gehanteerd met een duidelijke lijn voor de besluitvorming die alle partners responsabiliseert die betrokken zijn bij het evenementen- en crisisbeheer in hun specifieke competentieveld. Met dit model van crisisbeheersing beoogt men uitwisseling en delen van informatie in de aanloop naar beslissingen die steunen op feiten en gemeenschappelijke en volledige cijfers.
 
Het tweede denkkader streeft naar ergonomische en technologische kwaliteit van de installaties voor de veiligheidsactoren zelf, waarmee het menselijk aspect centraal komt te staan in deze investering. Alle partners hebben dan ook woorden van lof voor de kwaliteit van de infrastructuur en de technologie die het nieuwe gewestelijke crisiscentrum biedt.
 
Het Crisiscentrum biedt zo niet enkel ondersteuning aan de verschillende partners en operatoren op het terrein, maar versterkt ook hun impact. Het is een duidelijke illustratie van de partnerschapslogica die bestaat tussen de gemeenten, hun politiezones, de gewestelijke spoeddiensten en Brussel Preventie & Veiligheid. Deze verhoogde samenwerking tussen alle veiligheidsactoren door een grotere nabijheid van de diensten zelf, heeft als gemeenschappelijk doel de veiligheid van de Brusselse burgers en de bezoekers van ons Gewest optimaal te kunnen waarborgen.