Brussels Capital Region

Privacyverklaring

Inzameling van persoonsgegevens, doel van de verwerking en wettelijke grondslagen

De persoonsgegevens die ons worden geleverd in het kader van onze opdrachten en diensten worden verzameld door Brussel Preventie & Veiligheid en worden uitsluitend gebruikt met het oog op een optimale dienstverlening. De gegevens worden niet doorgegeven, noch verkocht aan derden. Ze kunnen worden opgeslagen in een databank van gebruikersgegevens en behandeld op vertrouwelijke wijze, onder meer in overeenstemming met de bepalingen:

  • van het reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - algemeen reglement op de gegevensbescherming (GDPR);
  • en van de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  • De richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie);
  • De wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.


De verzamelde gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking. In uitzonderlijke gevallen en op vraag van de autoriteiten kunnen jouw persoonsgegevens langer bewaard worden.

Brussel Preventie & Veiligheid zet alle technische en organisatorische maatregelen in om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.

BPV behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om ervoor te zorgen dat het conform de geldende regelgeving met betrekking tot het privéleven blijft of om het aan te passen aan zijn handelwijze. BPV zal geen enkele wijziging aanbrengen die tot vermindering leidt van de bescherming van uw rechten zoals ze in dit privacybeleid is gewaarborgd, zonder vooraf uw toestemming te hebben gekregen.

Jouw rechten: toegang, informatie, rechtzetting, betwisting, verwijdering, klacht

Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Je kan ze raadplegen, je verzetten tegen de verwerking, een klacht indienen en jouw gegevens wijzigen of laten schrappen. Je kan daarvoor contact opnemen met jouw Data Protection Officer (DPO). Gelieve een kopie van jouw identiteitskaart toe te voegen

  • bij jouw e-mail aan security.info@bpv.brussels  
  • of bij jouw brief aan Brussel Preventie & Veiligheid; Data Protection Officer (DPO), de Lignestraat 40, 1000 Brussel.


Je kan ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

  • contact@apd-gba.be
  • of per brief: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

Bezit van wapens - privacyverklaring


(Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - algemeen reglement op de gegevensbescherming)


Identiteit en gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

Hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, de Lignestraat 40, 1000 Brussel.

 

Doelstellingen van de verwerking en juridische basis

De gegevens worden verzameld in het kader van het afleveren van een vergunning voor het voorhanden hebben van een vuurwapen of voor wapendracht, van een Europese vuurwapenpas, van een erkenning van wapenhandelaar, schietstand of wapenverzamelaar, van een speciale erkenning of van een erkenning van vervoerder of in het kader van een vijfjaarlijkse controle van een vergunning voor het voorhanden hebben van een vuurwapen of een erkenning van schietstand of wapenverzamelaar, een speciale erkenning of een erkenning van vervoerder. De verzamelde gegevens worden enkel met dat doel gebruikt.

Juridische basis: wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (wapenwet); koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet; koninklijk besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens; koninklijk besluit betreffende de Europese vuurwapenpassen. 

 

Bestemmelingen van de gegevens 

De gegevens worden gecommuniceerd aan de bevoegde openbare autoriteiten waar een advies aan wordt gevraagd in de loop van de procedure, overeenkomstig de wapenwetgeving. 

 

Bewaartermijn van de gegevens 

De gegevens worden bewaard zolang als nodig met respect voor de wettelijke en reglementaire schikkingen van toepassing. De gegevens worden bewaard zolang de persoon beschikt over een toelating, een vergunning, een kaart of een erkenning zoals hierboven bedoeld.

In geval van overlijden van de houder of indien hij het (de) wapen(s) overdraagt, er afstand van doet of het exporteert, wordt het dossier vernietigd indien het laatste vastgestelde recht (retributie) dateert van meer dan 7 jaar geleden. De digitale gegevens worden eveneens vernietigd. In geval van intrekking of weigering worden de gegevens bewaard zonder beperking in de tijd (tot het overlijden van de persoon, in dat geval wordt het dossier vernietigd indien het vastgestelde recht dateert van meer dan 7 jaar geleden). 

 

Rechten

Overeenkomstig het hoger bedoelde reglement beschikt iedereen over het recht om de voormelde verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang tot en rechtzetting van de persoonsgegevens (contact: dpo@bpv.brussels; tel.: 02 507 99 11).

Iedereen beschikt bovendien over het recht om een klacht in te dienen bij een controleautoriteit (namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be; tel.: +32 (0)2 274 48 00).

 

Cookies

We willen dat je bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies en Google Analytics.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek door onze website weer geraadpleegd worden.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor je gebruiksgemak én voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeurinstellingen.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Lees de privacyverklaring van Google Analytics voor meer informatie.